Hva er funksjonell medisin?

Hva er funksjonell medisin, og hvorfor trenger vi det?

Funksjonell medisin er persontilpasset medisin der man er opptatt av å finne den underliggende årsaken til sykdom og funksjonsnedsettelse.

Funksjonell medisin er en dynamisk tilnærming innen helse for å kartlegge, forebygge og behandle komplekse, kroniske sykdommer. Funksjonell medisin innebærer et paradigmeskifte i tilnærming til helse og sykdom.

Den tradisjonelle skolemedisinen fokuserer på symptomer og sykdomstilstander, mens funksjonell medisin har en personsentrert og individualisert tilnærming til faget. Den systembaserte og vitenskapelig baserte utviklingen av funkjsonell medisin har sitt utspring fra Institute for Functional Medicine i USA som har utdannet leger og annet helsepersonell over hele verden innenfor sitt imponerende utdanningssystem. I USA har 30% av de medisinske universitetene nå undervisning i funksjonell medisin, og Mayo-klinikken og Cleveland-klinikken har egne avdelinger for Funksjonell medisin. Barack Obama sa i en av sine taler som president: «Look to the Cleveland Clinic, we need more medicine like that!»

Funksjonell medisin er basert på utgangspunktet at vi alle er forskjellige, og at vi derfor har behov for ulik oppfølging. I funksjonell medisin ser vi hele deg, vi hører på historien din og bruker alle nye tilgjengelige tester innen fysiologi, genetikk og biokjemi til å forbedre din funksjonsevne og optimalisere din helse . Hvor du bor, hvor du jobber, hva du spiser og hvor mange antibiotikakurer du har fått gjennom livet er bare noe av det som har betydning for hvilke plager du har, og dermed spiller inn på avgjørelsen om hvilken behandling som passer for deg. Siden vi alle er forskjellige og hver og én har sitt unike sett med gener, er det naturlig at én pille ikke passer for alle. Behandlingen bør være tilpasset deg og livsstilen din. Vi ønsker å optimalisere din helse.

«Det finnes ingen behandling som reparerer kroniske sykdommer om man ikke finner den underliggende årsaken til hvert individs sykdomstilstand og individualiserer behandlingen.»

Dr.Halsted Holman, professor Stanford University school of medicine

 

Det er en urovekkende økning av kroniske lidelser i den vestlige befolkningen globalt, og i USA utgjør utgifter til kroniske sykdommer omtrent 76% av alle helseutgiftene. Det er derfor viktig at helsepolitikere og andre beslutningstakere orienterer seg mot mer forebyggende medisin. Det var derfor med stor glede da vi oppdaget at Helsedirektoratet i 2016 hadde utarbeidet en Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten (2017-2021).

Tre ting du må vite om funksjonell medisin:

1. Funksjonell medisin er ikke ”alternativ medisin”

Funksjonell medisin er et alternativ til tradisjonell medisin, men det er ikke såkalt ”alternativt”. I 2003 ble det menneskelige DNA-et kartlagt gjennom ”The human genom project” – og dermed fulgte enorme muligheter til å forske på hvorfor vi mennesker er som vi er. Kunnskapen om våre genetiske og biokjemiske ulikheter fører oss stadig nærmere et paradigmeskifte innen medisin. Funksjonell medisin er en kunnskapsbasert retning som benytter det siste innen genetisk vitenskap og biologi for å forstå hvordan miljø- og livsstilsfaktorer henger sammen med sykdommer og symptomer.

2. Funksjonell medisin er fremtiden

Det tradisjonelle helsevesenet er suverene på akutt medisin og behandling, diagnostisering og behandling av sykdom som er av kort varighet – for eksempel når du brekker et bein eller har fått et hjerteinfarkt. Men fokuset er i de fleste tilfeller å behandle det umiddelbare problemet eller symptomet, uten å ta hensyn til pasientens genetiske egenart og miljøet rundt. Den langsiktige planen for forebygging uteblir. Vi vet at mange sykdommer kan forebygges og behandles med riktig mat, endringer i livsstil og persontilpassede tilskudd, og vi mener det er bedre å bruke ressurser på dette nå enn å bruke det på sykehusinnleggelser, medisiner og operasjoner 10-30 år frem i tid.

3. Funksjonell medisin gjør deg til ”aktient”

Vi som følger prinsippene i funksjonell medisin, legger stor vekt på at pasientene skal ha grunnleggende kjennskap til sin egen helse, og ta aktivt ansvar for egen helse og sine helsemål. Man blir dermed en aktient i motsetning til pasient. Dette skjer i samarbeid med lege og annet helsepersonell som praktiserer proaktiv, kunnskapsbasert, personlig medisin -og utdanner dermed pasientene til å behandle seg selv. Man får vite hvorfor man gjør som man gjør og dette gir kunnskap og kompetanse til å behandle seg selv.

«På samme måte som man kan ha en pasjon for bilen sin; stelle pent med, vaske og polere, må man også kunne ha en pasjon for helsen sin.»

Nina Willumsen, lege, gynekolog og utdannet funksjonellmedisiner ved IFM

 

Hvorfor trenger vi funksjonell medisin?

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall personer som har kroniske lidelser som kreft, diabetes, psykiske lidelser og autoimmune sykdommer. Vi lever i et samfunn på høygir og mange opplever stress, søvnmangel og til slutt utmattelse. I tillegg lever vi med en økende forurensning og kroppene våre må jobbe mer med å eliminere gifstoffer og toxiner som vi får i oss via kosten, luften og drikkevannet.

Funksjonell medisin tar nå tak i denne tsunamien av kroniske sykdommer ved å hjelpe folk til å endre sin livsstil og ta mer ansvar for egen helse. Vi har mer enn nok kunnskap, og nå er spørsmålet hvordan politikerne våre adresserer dette. Kommer vi til å etterlate våre barn en syk og fattig nasjon, den første generasjonen som dør tidligere enn sine foreldre? Eller kommer vi til å ta innover oss at vi alle har et ansvar – at det faktisk er en veldig tydelig og klar sammenheng mellom kost, livsstil, helse og eventuell sykdom?

God helse er mer enn bare fravær av sykdom og svakhet, det er en total tilstand av fysisk, psykisk og sosialt velvære ifølge Verdens helseorganisasjons definisjon av helse. Funksjonell medisin har vist at det er mulig å forebygge sykdom og leve et godt og langt liv med riktig fokus på på livsstil, ernæring, kosttilskudd og trening. Genomisk og proteonomisk forskning gir oss stadig nye muligheter til å skreddersy behandlingsprotokoller for den enkelte, og læren om hvordan mat påvirker våre gener får nå økende oppmerksomhet på grunn av dens potensiale for å forebygge, dempe eller behandle kronisk sykdom.

Les mer om Funksjonell Medisin